Gönderen Konu: 2012 Yılı Yargı Harçları Oranları  (Okunma sayısı 5036 defa)

Çevrimdışı Av. Kurty

  • Administrator
  • Aktif Üye
  • *****
  • İleti: 73
  • Karma: +0/-0
    • Profili Görüntüle
    • hukukevi
  • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
2012 Yılı Yargı Harçları Oranları
« : Eylül 26, 2012, 12:32:40 ÖÖ »
2012 Yargı Harçları Oranları
 
Sayı : 28159
 
TEBLİĞ
 
Maliye Bakanlığından:
 
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
 
(SERİ NO: 65)
 
492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 5281sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138’inci maddesinde,

“...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.
 
... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”
 
hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve (410) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir
 > 2012 YILI TÜM HARÇ MİKTARLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ <-
 
(1) SAYILI TARİFE
 Yargı Harçları :
A) 2012 Yılı Mahkeme harçları:

I-2012 Yılı Mahkemeye Başvurma harcı:

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 9,85
 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 21,15
 3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 32,40
 4.Anayasa Mahkemesinde 172,50
 II-2012 Yılı Mahkeme Celse Harcı:

1.Sulh mahkemeleri:
 a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (12,15 TL)'den aşağı olmamak üzere (Binde 1,98)
 b)Belli bir değer bulunmayan davalarda 12,15
 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (21,15 TL)'den az olmamak üzere (Binde 1,98)
 III-2012 Yılı Karar ve ilam harcı:
 1.Nispi harç:
 a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 59,4)
 
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Binde 9,9)
 c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Binde 3,96)
 d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Binde 9,9)
 e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
 f) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 59,4)
 
Nispi harçlar (21,15 TL)'den aşağı olamaz.
 2. Maktu harç:
 a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında 21,15
 b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 43,90
 c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 34,80
 d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 34,80
 
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/04/2011)
 a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında
103,50
 b)Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 46,00
 c)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 103,50
 d)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 57,50
 e)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 57,50
 f)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 23,00
 g)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011) İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda 23,00
 h)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda 23,00
 (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)
 V- Keşif Harcı 148,55
 (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)
 B) İcra ve iflas harçları:
 I. İcra harçları:
 1.İcraya başvurma harcı 21,15
 2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 21,15
 3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
 a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,96)
 b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92)
 c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9,9)
 d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,96)
 e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,98)
 f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
 aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,98)
 bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,96)
 g)Menkul tesliminde;
 aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98)
 bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96)
 h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
 4.İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 14,70
 II. İflas harçları:
 1.Maktu harç:
 İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 34,80
 2.Konunun değeri üzerinden harç:
 a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,96)
 b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9,9)
 (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)
 III. Haciz, teslim ve satış harcı 49,45
 (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)
 C) Ticaret sicili harçları:
 I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
 1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
 a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 156,60
 b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 448,95
 c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.011,50
 2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
 a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 77,70
 b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 111,30
 c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 246,20
 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
 (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
 (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
 a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 77,70
 b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 111,30
 c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 246,20
 4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
 a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 30,35
 b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 43,90
 c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 77,70
 Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
 II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
 1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 7,80
 2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 25,95
 D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
 I. Suret harçları:
 a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,35
 b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 1,35
 (Tasdikli fotokopiler dahil)
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 3,30
 d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden 3,30
 (Tasdikli fotokopiler dahil)
 Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
 II. Muhafaza harçları:
 Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
 a)Bir yıla kadar (Binde 9,9)
 b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,95)
 III. Defter tutma harçları:
 a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (12,15 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,96)
 b)Miras işlerinde defter tutulmasında:
 aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,96)
 bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 32,40
 c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 32,40
 IV. Miras işlerine ait harçlar:
 Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,96)
 (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
 V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
 Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
 a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,99)
 b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 43,90
 
(2) SAYILI TARİFE
 2012 yılı Noter Harçları :
 I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
 1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 0,99)
 Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (43,90 TL)'den az, (22.499,75 TL)'den çok olamaz.
 2. Emanet harçları:
 Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 1,98)
 Harç miktarı (3,30 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
 3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 3,96)
 Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
 4. Konşimento yazılması harcı:
 Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,394
 5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
 II. Maktu harçlar:
 1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 6,90
 2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 12,15
 3.Vekaletnameler:
 a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 5,75
 b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 9,05
 4.Defter tasdiki:
 a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
 aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 17,00
 bb)Serbest meslek kazanç defteri 21,15
 cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 21,15
 b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
 100 sayfaya kadar (100 dahil) 5,60
 100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 5,60
 (5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
 5.Suretler ve tercümeler:
 a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,35
 b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 3,30
 6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 12,15
 7.Tespit ve tutanak harçları:
 Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 12,15
 8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
 Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 223,90
 9.Düzeltme harcı:
 Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 2,60
 10.Mukavele feshi harcı:
 Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 2,60
 11.(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan 43,90
 
(3) SAYILI TARİFE
 Vergi Yargısı Harçları :
 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
 I- Başvurma harcı:
 a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 21,15
 b)Danıştaya başvurma 43,90
 c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında 91,40
 d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda 60,95
 II- Nispi harçlar:
 a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
 Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (21,15 TL)'den az olmamak üzere (Binde 3,96)
 b)Danıştay kararlarında:
 Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (43,90 TL)'den az olmamak üzere (Binde 7,92)
 (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
 III- Maktu harç:
 Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
 a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 21,15
 b)Danıştay kararlarında 43,90
 c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 43,90
 IV- Suret harçları:
 Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 1,00
Resmi Gazete'den alıntılanmıştır.
...ve adalet; her şey için!