0 beğenilme 0 beğenilmeme
81

ben bu işte yeni değilim icra ettiğim görevde yeniyim ancak 1 yıl ertelemeli ceza alan benim bu ceza hakkında itiraz etmelimiyim?
sonuçta ben bunu bilerek yapmadım yani kasıt yok katipte değilim ancak ünvanım başka ancak görevlendirme ile verildim. yinede 1 yıl ertelemeli ceza aldım yardıma ihtiyacım var itiraz etmelimiyim napayım ?

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI

Belirli gün ve saatte 6. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Duruşmaya gelen olmadığı görüldü.

CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: Tüm dosya kapsamından katılanın 16/01/2019 tarihinde tahliye olması gerekirken 17/01/2019 tarihinde bir gün gecikmeyle şekilde tahliye edildiği olay tarihinde infaz kaleminde görevli infaz evrakının takibinden sorumlu sanığın olduğu, sanıklar olayda ihlalinin bulunmadığı, bu itibarla sanıklar üzerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin somut ve yeterli delil elde edilemediğinden atılı suçtan beraatlerine, sanık gecikmeli tahliye sebebiyle katılana karşı gerçekleştirdiği ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma eylemi nedeniyle TCK'nın 257/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına sanık hakkında TCK'nın 53/1 maddesindeki güvenlik tedbirlerin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

Sanıklar olmadığından son söz sorulamadı.

Dosya incelendi. Araştırılacak başka bir husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi.

2-)Her ne kadar Sanık b hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kamu davası açılmış ise de dosya incelenmesinde eylemin ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 223 / 5 . maddesi mucibince, sanığın eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olması nedeniyle MAHKUMİYETİNE;

Sanığın ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma şeklindeki eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nın 257/2.. maddesi uyarınca, aynı kanunun 61/1. maddesine göre suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saik ile sanığın kasta dayalı kusurunun niteliği nazara alınarak takdiren alt sınırdan temel ceza olarak 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 62/2. maddesi gereğince sanığın yargılama sürecindeki iyi hal ve tavırları, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanık lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca cezasında takdiren 1 / 6 oranında indirilerek sanığın sonuç ceza olarak 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca arttırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmediği anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 231 / 8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine kanunen YER OLMADIĞINA

5237 sayılı TCK'nın 50/1. maddesi uyarınca sanığın kişiliği, ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak sanık hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine takdiren YER OLMADIĞINA,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51 / 1. maddesi gereğince sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde kanaatin oluşması nedeniyle sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının ERTELENMESİNE,

5237 sayılı TCK'nın 51 / 3. maddesi uyarınca, cezası ertelenen sanık hakkında 1 YILLIK DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE,

5237 sayılı TCK'nın 51 / 6. maddesi uyarınca sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak denetim süresini herhangi bir yükümlülük belirlenmeden veya uzman kişi görevlendirilmeden geçirmesine,

5237 sayılı TCK'nın 51. maddesinin 7. ve 8. Fıkraları gereğince, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin ve denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi durumunda cezanın infaz edilmiş sayılacağının ihtarına ( İhtarat yapılamadı )

5237 sayılı TCK'nın 53/4. maddesi mucibince kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında 53. maddede belirtilen hak yoksunlukları tedbirinin uygulanmasına kanunen YER OLMADIĞINA,

3-)Her ne kadar sanık c hakkında Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığının 26/06/2019 tarih 2019/133 Esas sayılı iddianamesiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kamu davası açılmış ise de dosya incelenmesinde eylemin ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu anlaşıldığından toplanan deliller, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamının incelenmesi suretiyle ulaşılan kanaat, inanç ve takdire göre sanığın üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 223/2-b maddesi gereğince sanığın BERAATİNE,

2 ) İş bu dava nedeniyle yapılan 102,00 TL Yargılama giderinin 5271 sayılı CMK'nın 325 / 2. maddesi gereğince SANIKLAR a ve b'dan EŞİT TAHSİLİ İLE HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

Dair; sanıkların yokluğunda beraat ve mahkumiyet kararı bakımından 5271 sayılı CMK'nın 273/2. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek/gönderilecek bir dilekçe veya sözlü beyanın zabıt katibince tutanağa geçirilmek ve tutanağın hakime onaylatılması suretiyle başvuru yapılarak Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF OLAĞAN KANUN YOLU; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bakımından 5271 sayılı CMK'nın 268/1. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek/gönderilecek bir dilekçe veya sözlü beyanın zabıt katibince tutanağa geçirilmek ve tutanağın hakime onaylatılması suretiyle başvuru yapılarak mahkememize İTİRAZ OLAĞAN KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/12/20

Ceza Hukuku kategorisinde (120 puan) sordu | 81

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Kesinlikle itiraz etmelisiniz. Yoksa karar kesinleşecektir.
(2.2k puan) cevapladı
7,030 soru
4,883 cevap
664 yorum
21,304 üye